Polityka Prywatności


Ogólna Klauzula Informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:


Administrator Danych Osobowych


Przyjęcia Okolicznościowe Wieluń z siedzibą w Wieluniu przy ul. Roosevelta 23 jest Administratorem Twoich danych osobowych.


Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt. l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z: (art. 6 ust.l lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.


Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy (świadczenie usługi zamówionej) lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika strony.


Na stronie Administratora znajdującej się pod adresem przyjeciawielun.pl są gromadzone następujące dane osobowe klientów Przyjęć Okolicznościowych Wieluń:
– Imię,
– Adres e-mail,
– Numer telefonu.


Pliki cookies


Przyjęcia Okolicznościowe Wieluń, na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane w pamięci komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia użytkownika. Dane te zapisywane są celem zapamiętania parametrów użytkownika w trakcie trwania sesji, a także zbierania informacji statystycznych o odwiedzinach strony Przyjęcia Wieluń. Dane na stronie Przyjęcia Wieluń nie są profilowane i nie są zbierane żadne dane, które mogłyby zidentyfikować użytkownika.